5. Έξυπνα Δίκτυα & Διεσπαρμένη Παραγωγή (Smart Grids & Dispersed Generation)

Τύπος Μαθήματος: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαστήριο) 5

Διδακτικές Μονάδες: 10

Εξάμηνο: 2ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων υψηλής τάσης που συναντώνται σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης ή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση σε εγκαταστάσεις Α.Π.Ε.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

1. Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας
  • Βασικές τεχνολογίες διανεμημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Διασύνδεση μονάδων διανεμημένης παραγωγής στο δίκτυο διανομής
  • Εναλλακτικές δυνατότητες διασύνδεσης στο δίκτυο
  • Τεχνικοί περιορισμοί και προϋποθέσεις
  • Μεθοδολογίες ανάλυσης
  • Οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων διανεμημένης παραγωγής
  • Επίδραση της διανεμημένης παραγωγής στον σχεδιασμό και τη λειτουργία δικτύων διανομής – Ενεργά δίκτυα διανομής – Αυτόνομα συστήματα – Μικροδίκτυα.