7. Προχωρημένα Κεφάλαια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Advanced Issues & Electrical Installations)

Τύπος Μαθήματος: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαστήριο) 13

Διδακτικές Μονάδες: 10

Εξάμηνο: 2ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής τάσης που συναντώνται σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης ή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση σε εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος παρέχονται θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη των συστημάτων ελέγχου και σύζευξης των ενεργειακών συστημάτων. Συνεπώς, εξετάζονται αναλυτικά οι υφιστάμενες τεχνολογίες σύζευξης συστημάτων Α.Π.Ε. τόσο μεταξύ τους όσο και με το κεντρικό δίκτυο, κατανοώντας την λειτουργία των εφαρμοζόμενων ηλεκτρονικών ισχύος. Είναι αυτονόητο ότι το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να καταστήσει τον σπουδαστή ικανό να αναπτύξει, να υποστηρίξει και να διαχειριστεί τεχνολογίες σύζευξης ενεργειακών συστημάτων.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

1. Δρ Κυριάκος Σιδεράκης, Επίκουρος Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

 • Δίκτυα Μέσης Τάσης και Υποσταθμοί
 • Βασικές τοπολογίες υποσταθμών
 • Διακοπτικός εξοπλισμός
 • Γειώσεις υποσταθμών
 • Συστήματα προστασίας και μετρήσεων
 • Μελέτη και προστασία υποσταθμών
 • Επεμβατική και προβλεπτική συντήρηση
 • Εισαγωγή στα κυκλώματα μετατροπέων
 • Ελεγχόμενες και μη ανορθωτικές διατάξεις
 • Διατάξεις αντιστροφέων (inverters)
 • Έλεγχος συχνότητας και τάσης
 • Έλεγχος μηχανών
 • Ανάλυση ποιότητας ισχύος & αρμονικών
 • Διασυνδέσεις & DC links