Σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ.

Όργανα διοίκησης του Προγράμματος αποτελούν, σύμφωνα με τον Νόμο:

Α. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). Εν προκειμένω, η Ε.Δ.Ε. αποτελείται από δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολογίας και τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολογίας καθώς και δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Β. Η τριμελής Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), που εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε.
Γ. Ο Διευθυντής, ένας εκ των μελών της Σ.Ε., ο οποίος επίσης εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε.

Η έδρα του Δ.Π.Μ.Σ. στα «Ενεργειακά Συστήματα» βρίσκεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στο Ηράκλειο, περιοχή Εσταυρωμένος.