Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία των αιτήσεων για τον 5ο κύκλο του  Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέχρι την Παρασκευή 22/12/2017.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ενεργειακά Συστήματα»

Carbon Capture hybrid

Tα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από κοινού Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ενεργειακά Συστήματα», με έδρα τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το ΔΠΜΣ λειτουργεί με βάση την Απόφαση Έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και είναι πλήρους φοίτησης. Ειδικότερα, το αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα αιχμής της Ενεργειακής Τεχνολογίας που σχετίζονται με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και των αντικειμένων που άπτονται αυτών, καθώς και η αναβάθμιση και προαγωγή της έρευνας σε αυτό τον επιστημονικό χώρο.

Συνεπώς, στρατηγικός στόχος του ΔΠΜΣ είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος και άλλων συναφών ειδικοτήτων με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες και τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις για την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

    Η χρονική διάρκεια του είναι τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν από: Βαθμό πτυχίου, γνώση ξένης γλώσσας, επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο και προσωπική συνέντευξη.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και τις 22 Δεκεμβρίου 2017, στην Γραμματεία του Προγράμματος, ΤΕΙ Κρήτης, Τ.Θ. 1939, Εσταυρωμένος 71004 Ηράκλειο, ή και ηλεκτρονικά στο e-mail: secrmsc-es@staff.teicrete.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
  3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  4. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
  5. Σύντομο κείμενο προθέσεων φοίτησης : Στο οποίο πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους θα ήθελε κανείς να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς και πως θεωρεί ότι θα τον βοηθήσει να επιτύχει τους επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς του στόχους.

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας ΔΠΜΣ

Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη 16:00 – 18:00