Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής

των δεκαπέντε (15) νέων φοιτητών για τον 7ο κύκλο του Μεταπτυχιακού