Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ.

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ., θα είναι μέλη Δ.Ε.Π. και Επιστημονικοί συνεργάτες του Ιδρύματος. Ως επικουρικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν Καθηγητές Εφαρμογών της Σχολής. Στελέχη από την παραγωγή θα καλούνται επίσης κατά καιρούς για διαλέξεις, παρουσιάσεις και σεμινάρια. Στην λίστα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ονόματα των βασικών μελών Δ.Ε.Π. του προγράμματος: