8. . Υβριδικά Συστήματα & Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας (Hybrids Systems & Energy Storage)

Τύπος Μαθήματος: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαστήριο) 8

Διδακτικές Μονάδες: 10

Εξάμηνο: 2ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση, διερεύνηση και η αξιολόγηση των σύγχρονων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας (ηλεκτρικής & θερμικής), καθώς το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο αποτελεί κρίσιμη παράμετρο βελτιστοποίησης των αντίστοιχων ροών ισχύος και ουσιαστικό παράγοντα ενίσχυσης της περαιτέρω διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

1. Δρ Δημήτρης Κατσαπρακάκης, Επίκουρος Καθηγητής

2. Δρ Καραπιδάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Περίγραμμα Θεωρίας

  • Εκτίμηση ροής ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας
  • Επισκόπηση υφιστάμενων τεχνολογιών αποθήκευσης
  • Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
  • Μονάδες αντλησιοταμίευσης
  • Τεχνολογία υδρογόνου
  • Βιομηχανικές και λοιπές εφαρμογές.